Misyon ve Vizyon

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Lisans ve Lisansüstü programlarının amacı, kamu ve özel sektörde istihdam edilmek üzere, mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve yeterlilikleri öğrencilerine kazandırmaktır. Programlarmız, insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı; kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; İngilizceyi ve anadilini etkili olarak kullanan, çağdaş eleştiri yöntemlerinin gereklerini yerine getiren; farklı düşünce ve kültürlere açık, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen edebiyat ve kültür eleştirmenleri yetiştirmektedir.

Bölümümüz program öğretim amaçları 4 başlık altında toplanmıştır:

1. Amerikan kültürü, tarihi ve edebiyatı hakkında bilgi birikimi ve donanım kazandırmak. 

2. Çok yönlü ve eleştirel düşünme, değerlendirme ve yorumlama becerisine sahip, disiplinler arası çalışabilen, yaşam boyu öğrenme anlayışına sahip, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen araştırmacı bireyler yetiştirmek.

3. İleri düzeyde sözel ve yazılı olarak İngilizce ve Türkçe dil, iletişim ve çeviri becerilerine sahip bireyler yatiştirmek.

4. Mesleki, toplumsal sorumluluk ve adalet bilincine sahip, yaratıcı, sorun çözme becerisi gelişmiş çağdaş bireyler yetiştirmek.